Otomatik Katılım
SİSTEME GİRİŞ VE ÇIKIŞ SÜRECİ

SİSTEME GİRİŞ VE ÇIKIŞ SÜRECİ

Çalışanlar otomatik katılım sistemine nasıl dâhil olacaklar?

Otomatik katılım sistemine dâhil olan her işveren, çalışanları adına bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmak ve mevzuattaki kriterlere uyan çalışanları bu plana dâhil etmekle yükümlüdür.

İşveren, çalışanların sisteme dâhil olması için, gerekli tüm bilgileri hazırlayarak emeklilik şirketine bildirecek ve aylık bu datayı emeklilik şirketine iletecektir. İşveren, çalışanların maaşlarından prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın minimum %3’ü olmak kaydıyla kesinti yaparak, bu tutarı en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü emeklilik şirketine aktaracak.

Çalışanlar otomatik katılım sisteminden çıkabilir mi?

Çalışanın ücretinden kesilerek yapılan ilk katkı payı ödemesinin emeklilik şirketi hesaplarına nakit olarak aktarıldığı tarihi takip eden iş günü, otomatik katılıma dâhil edildiği emeklilik şirketi tarafından çalışana bildirilir. Çalışan bu bildirim tarihini takip eden 2 ay içinde cayma (çıkış yapma) hakkına sahiptir. Bu durumda, o güne kadar çalışanın ödediği katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri çalışana iade edilir. Çalışanın cayma süresi bittikten sonra sistemden çıkmak istemesi halinde, bireysel emeklilik sistemindeki çıkış kuralları geçerli olacaktır. Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki çıkış kurallarıyla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Çalışan caydıktan/ayrıldıktan sonra istediği zaman tekrar sisteme girebilir mi?

Sistemden çıkış yapan bir çalışanın, kendi talebi doğrultusunda, tekrar sisteme dâhil edilmesi mümkün değildir.

Ancak, aynı işyerinde çalışmaya devam eden ve koşulları sağlayan çalışanlar Müsteşarlıkça belirlenen usuller kapsamında tekrar sisteme dâhil edilir.

Çalışan caydıktan/ayrıldıktan sonra işverenler çalışanı yeniden sisteme ne zaman dahil etmelidir?
  • Bir işyerine bağlı otomatik katılım emeklilik planından ayrılan çalışanlar, işverenleri tarafından, halen şirkette çalışıyor olması ve 45 yaşını doldurmamış olması şartıyla otomatik olarak sisteme tekrar dâhil edilirler.
  • Emeklilik Gözetim Merkezi( EGM), mevcut verilere göre her takvim yılı sonunda, bir önceki takvim yılında bir işyerine bağlı emeklilik planından ayrılan çalışanlardan aynı işyerinde çalışmaya devam eden ve müteakip Nisan ayı sonu itibarıyla kırk beş yaşını doldurmayacak olanları tespit eder ve emeklilik şirketine bir ay içerisinde bildirir. Emeklilik şirketi EGM bildirimini izleyen ay sonuna kadar tespit edilen çalışanları ilgili işverenlere, sisteme tekrar dâhil edilmelerini teminen bildirir. İşverenler, bildirimi izleyen ikinci ayın sonuna kadar söz konusu çalışanlarını sisteme dâhil ederler.

Otomatik Katılım Başvuru

Otomatik Katılım’a Geçerken AgeSA’yı Seçin, Rahat Edin!